ตำแหน่งงานที่สมัคร  Sales Executive
 คำนำหน้าชื่อ : *
 ชื่อ : *
 นามสกุล : *
 อายุ : ปี *
 น้ำหนัก : กิโลกรัม *
 ส่วนสูง : เซนติเมตร *
 ที่อยู่ปัจจุบัน : *
 เบอร์โทรศัพท์ :
 เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
 E-mail :
 บริษัทที่ทำงานเดิม :
 สถานภาพทางทหาร :
 ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
 ตำแหน่งงาน : *
 เงินเดือนที่ต้องการ : บาท *
 วันที่เริ่มงาน : (วัน/เดือน/ปี) *
 ประวัติการศึกษา
 ประวัติการศึกษาสูงสุด : *
 ชื่อสถานศึกษา : *
 สาขาที่จบ : *
 เกรดเฉลี่ย : *
 ปีที่สำเร็จการศึกษา : *
 ประวัติการทำงาน
 1. บริษัท :
 ตำแหน่ง :
 เงินเดือน : บาท
 ระยะเวลา : ตั้งแต่ ถึง
 สาเหตุที่ออก :
 
 2. บริษัท :
 ตำแหน่ง :
 เงินเดือน : บาท
 ระยะเวลา : ตั้งแต่ ถึง
 สาเหตุที่ออก :
 
 3. บริษัท :
 ตำแหน่ง :
 เงินเดือน : บาท
 ระยะเวลา : ตั้งแต่ ถึง
 สาเหตุที่ออก :
 ความสามารถ
 ภาษาอังกฤษ : พูด อ่าน เขียน
 ภาษาจีน : พูด อ่าน เขียน
 ภาษาญี่ปุ่น : พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอื่นๆ :
 พิมพ์ดีด :

ภาษาไทย      คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ คำ/นาที

 คอมพิวเตอร์ / ระบบ :
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :
 ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ไม่มี     มีใบอนุญาต      
รถยนต์              ไม่มี     มีใบอนุญาต
 พาหนะส่วนตัว :
 ปฏิบัติงานต่างจังหวัด : ได้ จังหวัด      
ได้เป็นครั้งคราว   
ไม่ได้
รูปถ่าย