บริษัท แอลเมทไทย จำกัด
     
ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัท แอลเมท ไทย จำกัด

บริษัท แอลเมท ไทย จำกัด เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมทางการผลิตอลูมิเนียมในประเทศไทย ผลิตอลูมิเนียมเส้นรูปหน้าตัด ที่มีคุณภาพป้อน อุตสาหกรรมภายในประเทศ และต่างประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ.2512 ได้ขยายสายการผลิตสู่ธุรกิจทางด้านอื่น ๆ โดยใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัย และความชำนาญ บริษัท แอลเมท ไทย จำกัด เดิมชื่อ บริษัท แอลแคนนิคเคไทย จำกัด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2545 บริษัท แอลแคนนิคเคไทย จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท แอลเมท ไทย จำกัด อันเนื่องมาจากเปลี่ยนผู้ถือหุ้น บริษัท แอลเมท ไทย จำกัด ได้นำระบบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และ  ISO 14001 : 2004 มาใช้ในการควบคุมการผลิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เพื่อปรับปรุงระบบคุณภาพภายในให้ทัดเทียมนานาชาติ และสามารถผลิตอลูมิเนียมเส้น ที่มีคุณภาพระดับสากล

 
บริษัท แอลเมทไทย จำกัด