บริษัท แอลเมทไทย จำกัด
     
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 
ประวัติบริษัท
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
 

 
ประวัติบริษัท

          บริษัท แอลเมทไทย จำกัด เป็นผู้นำด้านอุตสาหรรมทางการผลิตอลูมิเนียมในประเทศไทย ผลิตอลูมิเนียมเส้นรูปหน้าตัด ที่มีคุณภาพป้อน อุตสาหกรรมภายในประเทศ และต่างประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ.2512 ได้ขยายสายการผลิตสู่ธุรกิจทางด้านอื่น ๆ โดยใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัย และความชำนาญ  บริษัทแอลเมทไทย จำกัด เดิมชื่อ บริษัท แอลแคนนิคเคไทย จำกัด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2545 บริษัท แอลแคนนิคเคไทย จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท แอลแมทไทย จำกัด

          อันเนื่องมาจากเปลี่ยนผู้ถือหุ้น บริษัท แอลเมทไทย จำกัด ได้นำระบบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002:1994 มาใช้ในการควบคุมการผลิต ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เพื่อปรับปรุงระบบคุณภาพภายในให้ทัดเทียมนานาชาติ และสามารถผลิตอลูมิเนียมเส้น ที่มีคุณภาพระดับสากล  นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพจนได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบ และประเมินผล จาก RWTUV ได้รับใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002:1994  เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2539 และได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบและประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อมจาก ASPECT MOODY CERTIFICATION ได้ใบรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:1996 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 นับเป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมเส้น รายแรกของไทยที่ได้มาตรฐานนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทได้ปรับยุทธศาสตร์ให้ก้าวไกล การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ปรับระบบคุณภาพให้สูงกว่าเดิม มาตรฐาน ISO 9002:1994 เป็นระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2001 โดยได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบ และประเมินจาก BSI CERTIFICATION เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2545 รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบ และประเมินผลในการดำรงรักษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:1999 จาก BSI CERTIFICATION เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ได้รับรองระบบนานาชาติ จากสถาบัน UKAS จากประเทศอังกฤษ ทั้งสองระบบ ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 Ajmbet

          นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าให้กับลูกค้าแล้วยังช่วยให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเปิดตลาดในต่างประเทศอีกด้วย เช่น ประเทศในแถบอินโดจีน อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย ตลอดจนทำให้ ผลิตภัณฑ์สามารถแข่งขันกับตลาดภายในประเทศได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสินค้าจากต่างประเทศในช่วงที่มีการลดภาษีนำเข้าและการยกเลิกมาตรการป้องกันทางการค้าระบบ ISO จะเอื้อประโยชน์ต่อการผลิตสินค้าคุณภาพ และดำเนินการอย่างเสมอต้นเสมอปลาย  ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก นอกเหนือจากระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 แล้วบริษัทฯ ยังได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 284-2530) จากกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2540

 
 
บริษัท แอลเมทไทย จำกัด